Община Берковица
 
Община Берковица

 
Рейтинг: 3.00
(1565)
НОВИНИ
ОБЯВИ
Забележителности
Култура
Спорт
АРХИВ
Връзки
Календар

БЛОГ АРХИВ
«« юни 2023 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    


Изпрати новина За контакти

НОВИНИ 18:39
« Обратно
Добра оценка на отчета на Бюджет 2011
Оновните акценти са допълнени с някои цифри за плана на Бюджет 2012:

І ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

1.Държавните субсидии за държавно делегирани дейности и тези за местни дейности към 31.12.2011 г. са изпълнени в размер определен със Закона за бюджета за 2011 г.
2.Собствени приходи са изпълнени в размер на 86%, при заложен план 1 857 815 лв са събрани 1 590 289 лв.
Неизпълнението на плана за собствените приходи се дължи основно на приходите от продажба на активи, основната причина за което е финансово-икономическата обстановка в държавата, респективно застоя в пазара на недвижими имоти и липса на инвестиционен интерес, както приходите от концесии.
3. Събираемостта на събираните от Дирекция „Местни данъци и такси” в Община Берковица приходи възлиза на 1 120 781 лв., при план 1 027 552 лв. или 110 %, спрямо годишния план по бюджета. С изключение на данък придобиване на имущество, който е в пряка зависимост от активността на пазара на имоти, събираемостта по всички позиции е увеличена спрямо тази през 2010 г.
4. Общината започва 2012 г. с преходен остатък:
1. Държавни дейности 431 836 лв
2.Местни дейности 70 735 лв
От размерите на реализираните преходни остатъци в държавно делегираните дейности следва изводът за икономично законосъобразно и целесъобразно разходване на публичните средства в системата на община Берковица. Тези половин милион лева са и основа за един по-спокоен старт на новата финансова година.
Към тях могат да бъдат прибавени и спечелените през 2010 и 2011 г. проекти за:

1. Реконсрукция и изграждане на ул. "Александровска" 1 651 048 лв
2. Реконструкция и изграждане на ул. "Николаевска" 1 680 000 лв
3. Почистване на Берковска река и река Раковица 1 051 444 лвІІ.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

1.ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ


ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА

1 Общи държавни служби - план 2011 г. 765 655 лв, отчет към 31.12.2011 г. 764 999 лв, 99,9%
2 Отбрана и сигурност - план 2011 г. 94 735 лв, отчет 31.12.2011 г. 81 118 лв, 85,6%
3 Образование - план 2011 г. 3 669 203 лв, отчет 31.12.2011 г. 3 423 035лв, 93,2%
4 Здравеопазване - план 2011 г. 297 020 лв, отчет 31.12.2011 г. 209 475 лв, 70,5%
5 Соц. осигуряване и грижи - план 2011 г. 2 584 924 лв, отчет 31.12.2011 г. 2 499 629 лв, 96,7%
6 Култура - план 2011 г. 101 075 лв, отчет 31.12.2011 г. 100 417 лв, 99,4%


7 Икономически дейности и услуги - план 2011 г. 24 273 лв, отчет 31.12.2011 24 205 лв, 99,7%

От подадените данните в таблицата за планирани и разходвани средства в държавно делегираните дейности по бюджета на община Берковица е видно, че не са допуснати преразходи, няма просрочени задължения и са формирани преходни остатъци във всички функции. Това показва стриктно следване на финансовата дисциплина от второстепенните разпоредители и
В бюджет – 2012 година тези преходни остатъци са елемент на бюджета по съответните функции, реализирали икономиите. Законово уредено е тези средства да се планират за капиталови разходи – доставки и основни ремонти.


РАЗХОДИ ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ФУНКЦИИ

1.Общи държавни служби - отчет 31.12.2011 г. 704 228 лв, план за 2012 г.
724 809 лв.
2.Образование - отчет 31.12.2011 г. 194 245 лв, план за 2012 г. 222 560 лв.
3.Здравеопазване - отчет 31.12.2011 г. 72 404 лв., план за 80 000 лв
4.Социално осигуряване - отчет 31.12.2011 г. 173 499 лв, план за 2012 г. 170 000 лв.
5.Жил. строит. и БКС - отчет 31.12.2011 г. 1 125 857 лв, план за 2012 г. 1 213 442 лв.
6.Култура – отчет 31.12.2011 г. 135 703 лв, план за 2012 г. 97 000 лв.
8.Иконом.дейности и услуги - отчет 31.12.2011 г. 330 689 лв, план 2012 г. 405 000 лв.
9.Разходи за лихви - отчет 31.12.2011 г. 9 998 лв, план за 2012 г. 12 000 лв.

При реализиране на дейностите в частта местни приходи общинската администрация и второстепенните ръководители са се ръководили от принципите на законосъобразност и целесъобразност и съблюдавайки изпълнението на приходната част.
В частта си за местни дейности, бюджета е социално ориентиран като дофинансирането на общинските дейности със средства от общинския бюджет за предоставяне на услуги на децата и на възрастните хора е както следва:

- Детски градини – 70%
- Домашен социален патронаж – 60%
- Детска млечна кухня – 55%
Вече 9 години Общината не е увеличавала таксата за тези услуги. Предоставени са от Общинския бюджет по 200 лв. за всяко новородено дете (запазва се за 2012 г..), субсидирани са дейността на спортните клубове с 60 000 (намалява се на 50 000 лв за 2012 г.) и пенсионерските клубове и клубовете на хора с увреждания с 15 000.00 лв (запазва се за 2012 г.)

ІІІ.ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

Извънбюджетните сметки на община Берковица са разкрити по Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с обслужване процеса по приватизация на общинската собственост, както и за средства от Националния фонд и „Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие“
Сметката за средства от Националния фонд е разкрита за обслужване на проекти по Оперативна програма „РЧР“ – Алтернативи и Развитие.
Обща сума на постъпили средства по тези програми са 306 751 лв. Изразходените средства в размер на 306 782 лв. представляват възнаграждения и осигуровки на 112 бр. лица наети по Програма за временна заетост и грижа за хора с увреждания в домашна среда.
Сметката за средства от Разплащателна агенция от Държавен фонд “Земеделие” обслужва 5 проекта – 2 проекта по мярка 3.2.1, 2 проекта по мярка 3.2.2 и 1 проект по мярка 4.3.1 и схема „Училищен плод“ към училищата на територията на Общината.
Обща сума на постъпилите средства по тези програми през 2011 г.са 34 467 лв.
Изразходените средства за 2011г.са в размер на 59 364 лв.
09 Февруари 12, 18:39   


0.0948